Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Приеха План за енергийна ефективност на Община Ловеч за 2021-2026 г.

Общинските съветници в Ловеч приеха План за енергийна ефективност на Община Ловеч за периода 2021-2026 г. Това стана с 20 гласа „За“, без гласове „Против“ и пет гласа „Въздържал се“. Документът от 71 стр. е изработен съобразно указанията на Агенцията за

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на планове/програми за енергийна ефективност, както и всички останали изисквания. Това подчерта кметът Корнелия Маринова в отговор на забележки на общински съветник, че това не е план, а стратегия.

Планът предвижда намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40% в сравнение с 1990 г., повишаване на енергийната ефективност до поне 32,5%; увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници  до поне 32% от брутното крайно потребление на енергия в ЕС; оигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна свързаност

между държавите членки.

Задълженията за годишно енергоспестяване са в размер на 1,5%, които спадат на 1,0% за периода 2026-2030 г., освен ако междинният преглед през 2024 г. не установи, че ЕС изостава по пътя към постигането на целите си.

В тази връзка са определени национални цели за постигане на 27,89% намаление на потреблението на първична енергия и 31,67% намаление на крайното потребление на енергия до 2030 г., спрямо референтния сценарий PRIMES 2007 г.

До 2050 г. трябва да бъдат обновени 60% от жилищния фонд в страната и близо 17% от нежилищния. Това е предвидено в Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд до 2050 г., разработен в изпълнение на изискванията на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите, изменена с Директива (ЕС) 2018/844/ЕС.

Община Ловеч стриктно спазва своите ангажименти като орган на местното самоуправление и местната власт в областта на енергийната ефективност.

 

Община Ловеч, пресцентър

28.10.2021 г.