Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Предстои обсъждане на проекто-бюджета на Община Ловеч за 2017 година

Една от важните точки под № 6 на заседанието на Общинския съвет на 26 януари т.г. е приемане на Бюджета на община Ловеч за 2017 г.  Община Ловеч ще продължи да работи усилено по всички направления на бюджета, а също и по създаване на условия за привличане на външни инвеститори. 

Бюджетът на приходите на община Ловеч за 2017 г. възлиза на 34 950 801 лв., което е с близо 4 млн. лева повече от бюджета за 2016 г. Бюджетът е балансиран и съответно разходите за 2017 г. възлиза също на 34 950 801 лв.

Бюджетът се основава на ясни приоритети като устойчиво развитие на общината, публичност и прозрачност на дейностите и разходите през годината, финансова стабилност и дисциплина.

1. Приходи за делегирани държавни дейности – 20 062 067лв.

2. Местни приходи -                                               14 888 734.лв.

При изготвянето на приходната част на бюджета са използвани прогнозите на дирекция МДТ, отдел „Общинска собственост“, кметовете на кметства, както и прогнозите на всички разпоредители с бюджет, които формират приходи.

Взети  предвид са следните фактори:

  • Събираемост на приходите и очакваното ниво на събираемост през 2017г., съобразено с предприетите мерки
  • Необичайни или сезонни колебания по приходоизточници
  • Специфични проблеми по събираемостта на определени приходи

 Съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 2017г., размерът на взаимоотношенията между централния бюджет и община Ловеч възлиза на 21 748 600лв. разпределени по видове субсидии както следва:

  • Обща субсидия за делегирани от държавата дейности -18 078 481лв.
  • Трансфери за местни дейности:

Обща изравнителна субсидия – 2 267 300лв.

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на

 общински пътища -220 700лв.

  • Целева субсидия за капиталови разходи – 1 182 100лв.

 

Приходи за делегирани държавни дейности – 20 062 067лв.

 

  • Обща субсидия за делегирани държавни дейности – 18 078  481лв.
  • Преходен остатък от 2016г.- 1 983 586 лв.

 

Местни приходи – 14 888 734лв.Преходен остатък от 2016г.- 1 320 097 лв.

 

Имуществени и други данъци – 3 200 000 лв.

Неданъчни приходи – 7 301 850 лв.

 

Бюджетът на разходите на Община Ловеч за 2017 г. възлиза на 34 950 801лв.

   1/ Делегирани от държавата дейности  - 20 062 067лв.

       2/ Дофинансиране на делегирани от държавата дейности 793 409лв.       Дофинансирането с местни  приходи се налага, тъй като средствата от държавата за делегираните дейности са недостатъчни.  Тази негативна тенденция води до ограничаване на средствата за по-пълно осигуряване на общинските дейности за сметка на собствените средства.

   

3/ Местни дейности 14 095 325лв.

 Местни дейности са дейностите, които общините извършват и финансират въз основа на закон и решение на Общинския съвет и определят самостоятелно техния вид,  количество и качество.

 

Една от особеностите на бюджета е, че дава приоритет на звеното „Комунални дейности“ и средства за издръжка на Зоопарка, изтъкна при обсъждането в комисиите зам.-кметът Цветан Георгиев. Що се отнася до останалите звена – запазва се  същата тенденция от 2016 г., като са осигурени издръжка и заплати.

Капиталовата програма е в рамките на предвидените средства от целевата субсидия, преходни обекти от предходната година и нови обекти. Включен е ремонт на пътя за Горан (преходен от миналата година), както и участък троянския път до влизането в града покрай Бароковите къщи.

Предвидени са средства от н. нар. „30 процента“ за селата. Тази година те са в размер на 196 000 лв., като са запазени  тези, които не са изпълнени за миналата година.

Най-тежко като разход в бюджета е увеличението на минималната работна заплата в дейностите дофинансирани в местни дейности.

 

Функция „ Общи държавни служби“

 Общият бюджет на функцията за 2017 г. възлиза на 3 508 672лв., разпределени по дейности, както следва:

  • 122 Общинска администрация – 3 230 902лв., тази дейност включва община Ловеч и осем кметства Александрово, Баховица, Дойренци, Лисец, Малиново, Радювене, Славяни и Слатина. Дейността осигурява с държавни стандарти заплатите и осигурителните вноски на заетите в общинската администрация.     Местната дейност осигурява цялостната издръжка по осъществяване дейностите на администрацията. Тук са отразени и представителните разходи на кмета на общината 10 000 лв. за 2017г.

-123 Общински съвет -277770 лв., изцяло общинска дейност, в която намират отражение заплатите на председателя на Общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници исредствата за издръжка на съвета. Представителните разходи на председателя на общински съвет са в размер на 900лв.

  - Капиталовите разходи във функцията са в размер на 12 800 лв., предназначени за компютърни конфигурации и скенери.

 

Функция „ Отбрана и сигурност“

   Общия бюджет на функцията която е изцяло държавна дейност  за 2017г. възлиза на 309 856лв., разпределени по дейности, както следва:

-  239 Други дейности по вътрешната сигурност - 151 384лв., в дейността се обезпечава работата на Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; Общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове;

- 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности - 158 472лв.

Капиталови разходи - 37 923лв.- разпределени за ремонт на подпорна стена в

с. Сливек, както и за придобиване компютърни конфигурации, преместваем обект за Деветашка пещера и кабинки за паркинги.

 

Функция „ Образование“

Бюджетът на функция „ Образование“  за 2017г. възлиза на 14 328 293лв. от които делегирани държавни дейности 13 161 832лв. и местни дейности 1 166 461лв. Бюджетът обезпечава дейността на училища- 12бр.,  детски градини- 9бр.,  общежития, Ученически столове и общински детски комплекс.

Средствата по единни разходни стандарти ще бъдат разпределени по формули , съгласно чл.282 ал. 16 от Закона за предучилищното и училищното образование., и обсъдени с директорите на училища и детски градини при спазване на следните принципи.

    1. Не по-малко от 80% от единния разходен стандарт за съответната дейност се предоставя на брой деца/ученици по информационна система на Министерство на образованието и науката „ АДМИН М“.

    2. Останалите 20% се преразпределят по допълнителни компоненти, които са обсъдени с директорите на училища и детски градини и отразяват обективни показатели. Предвиден е фонд „ Резерв“ за училища и детски градини в размер на 3%.

    3. Към средствата определени по формули всяко училище и детска градина получава добавки: за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от І-ІV клас, за подобряване на материално-техническата база на училищата, за осигуряване на целодневната организация на учебния ден за учениците от І-VІ клас, за стипендии.

   Капиталови разходи за функция „Образование“- 121 389лв. Предвидената сума е за проектно проучвателни работи за обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на градини и училища.