Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Предложението за вдигане на заплатите беше прието

Предложението за определяне на основните месечни работни заплати на кмета на Община Ловеч и кметовете на кметства в Община Ловеч беше прието. Общинските съветници на сесията на 13 септември 2022 г. гласуваха предложението с 20 гласа „За“, осем гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“.

По този повод кметът Корнелия Маринова даде следния коментар: „Изпълних ангажимента си към кметовете на населените места в Община Ловеч и административния си екип, с което считам, че въпросът за възнагражденията на управленския персонал е приключен.“

По-нататък изявлението продължава така: „Ситуацията в страната е трудна за гражданите, за бизнеса, за  общината. Благодарение на реализираните икономии в разходите през 2022 г. и одобрения допълнителен трансфер по бюджета на Община Ловеч за увеличаване на трудовите възнаграждения на общинската администрация  (ПМС 229/29.07.22 г.) стана възможно двуетапно  увеличение на възнагражденията на служителите – от 01.04 2022 г. и от 01.07.2022 г. Така най-после в Община Ловеч имаме средна работна заплата, съизмерима с другите общини в страната.

Предмет на отделно решение на Общинския съвет са трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и на кмета на Общината.

С оглед  справедливостта в процедурата и  пропорционалността на трудовите възнаграждения и прилагането на еднакви правила за всички нива на администрацията, внесох предложение в ОбС за определяне размера на възнагражденията на кмета и кметските наместници.

Само по себе си, за мен, възнаграждението на кмета на общината има значение дотолкова, доколко е база за възнагражденията на управленския екип, председателят на ОбС, и участва във формирането на средната брутна работна заплата в общината, заедно с производните й възнаграждения. С това считам въпросът за приключен.

Лично аз възнамерявам разликата в моето възнаграждение  да дарявам за благотворителни каузи – например за преодоляване на последиците от наводнението в Карлово, както и за Фонд по бедствия и аварии.“

Община Ловеч, пресцентър

13.09.2022 г.