Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии в Община Ловеч заседават на 18 октомври

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 18 октомври 2022 година, вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Комисията по социална дейност има три точки, а най-много  - 17 точки, има комисията по общинска собственост и устройство на територията. 

Сред по-важните точки са: Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Ловеч (ПИРО) 2021-2027 г., приет с Решение № 326/08.04.2021 г. на Общински съвет - Ловеч, чрез допълнение на Приложение № 1 „Програма за реализация на ПИРО на община Ловеч за периода 2021-2027 г.“ и на Приложение № 2 „Индикативна финансова таблица“. Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Ловеч 2021-2028 г. Почистване на земеделски имоти, с цел задоволяване с дърва за огрев местно население. Продажба на движими вещи-частна общинска собственост, представляващи 5 броя моторни превозни средства, чрез провеждане на публични търгове. Одобряване на годишен отчет за изпълнение на сключените договори за предоставяне на концесия на общински водоеми за 2021 г. Молба от Димитър Магеранов – председател на Спортен Карате клуб – Ловеч относно финансово подпомагане на състезател за участие в Европейско първенство през месец ноември 2022 г. в гр. София. Откриване на производство по издаване на общ административен акт за именуване на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ с името на Свещеноиконом Кръстю Никифоров. Откриване на производство по издаване на общ административен акт за именуване на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ с името „Привременното правителство в България – I отд. от Б.Р.Ц.К.“

Графикът е следният:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава на 18 октомври от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.

 Община Ловеч, пресцентър

17.10.2022 г.