Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на съветниците в Ловеч са на 17 януари

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 17 януари 2023 г., вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Най-много  - 11 на брой, има комисията по бюджет, финанси и европроекти с председател Ирина Митева. Сред по-важните точки са:

  • Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2022 година и Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 година.
  • Одобряване на писмен отчет на кмета на Община Ловеч за командировките в страната за периода от  01.01.2022 г. до 30.06.2022 година и друг отчет за периода от  01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.
  • Осигуряване на допълнителен собствен принос в размер до 313 907,85 лв. с  ДДС извън общо допустимите разходи за изграждането на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч, част от проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0002-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
  • Общинско сътрудничество за споделяне на услуга “Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“.
  • Календар за туристическите дейности на Община Ловеч за 2023 г.
  • Приемане на  План за младежки дейности в Община Ловеч за 2023 г.     
  • Приемане на Календар за спортните дейности в Община Ловеч за 2023 г. и средства за разпределение по раздел ІV – Финансиране на инициативи на спортни клубове от Правилник за функционирането на Общински проектен фонд за 2023 г.
  • Отчет на  План за младежки дейности в Община Ловеч за 2022 година.
  • Инвестиционни намерения на „Бонмикс” ЕООД за изграждане на фотоволтаична ел. централа на площадка, собственост на дружеството.
  • Продажба на движими вещи-частна общинска собственост, представляващи 6 броя моторни превозни средства, чрез провеждане на публични търгове.

Графикът на заседанията е следният:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава на 17 януари от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 13.30 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 14.00 часа.

 Община Ловеч, пресцентър

 

16.01.2023 г.