Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч заседават на 16 август

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 16 август 2022 година, вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Основанието е  чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

Комисията по образование има да разглежда само две точки. Най-много  - 16 точки, както винаги, има комисията по общинска собственост и устройство на територията. 

Сред по-важните точки са:

Информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч към 30.06.2022 година.

Отчета  на бюджета на Община Ловеч за 2021 година.

Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Ловеч, приети до 30 юни 2022 година и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди.

Определяне на основните месечни работни заплати на кмета на Община Ловеч и кметовете на кметства в Община Ловеч.

Промяна на маршрутни разписания по междуселищни и вътрешноградски автобусни линии от Общинската транспортна схема, утвърдени с Решение                            № 455/25.08.2021 год. на Общински съвет Ловеч.

Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, насрочено за 16.09.2022 година.

Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на търговските дружества, в които Община Ловеч притежава миноритарен дял от капитала за 2021 година.

Графикът е следният:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава на 16 август от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.

 Община Ловеч, пресцентър

15.08.2022 г.