Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч ще разгледат план за работата за първото шестмесечие

.

Председателят Петър Цолов свиква постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч за 17 и 18 януари 2017 г. Сред точките, които ще се разглеждат, е приемане на план за работата на Общински съвет - Ловеч за първото шестмесечие на 2017 година. Планът доста подробно описва с какво ще се занимават общинските съветници.

Още в януарската сесия ще бъде внесено предложение за проект-бюджет, капиталова  програма на Община Ловеч за 2017 г., както и актуализирана  тригодишна  бюджетна прогноза  за местни дейности 2017-2019 година. Ще се гледа и отчета за изпълнение на Младежката програма за 2016 г. на Община Ловеч. Ще се приеме и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските жилища, чието обществено обсъждане е на 13 януари вечерта.

През февруари ще се гледа отчета на Програмата за управление на Община Ловеч 2015-2019 година. Прегледът на програмата ще даде представа кои дейности се движат нормално и къде има проблеми.

През най-краткия месец ще бъде приет и отчетът за дейността  на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за второто шестмесечие на 2016 година. Тогава са предвидени и докладите на Районно управление „Полиция” – Ловеч за второто шестмесечие на  2016  година, както и на сектор Пътна полиция – КАТ.  

Пак през февруари Община Ловеч ще поеме  задължение и упълномощаване на кмета на общината за подписване на Запис на заповед за размера на аванса по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч”.

Пак през февруари ще се кандидатства с проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“ .

За март е предвидено да се разгледа годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ловеч 2014-2020 година за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 година. Още - приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето-2016 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2017 г.

Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Ловеч до 2020 г.  ще бъде предмет на разглеждане, както и програмата за опазване и управление на Покрития мост.

През април сред по-важните точки са отчет за изпълнение на бюджета на Община Ловеч за 2016 година, предложение за тригодишна бюджетна прогноза 2018-2020 г., както и отчет на изпълнението на Програма за развитие на читалищната дейност през 2016 година.

През месец май ще се приеме наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Ловеч, промените в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Ловеч. Освен това ще бъдат определени началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ОПФ през стопанската 2017/2018 г., както и определяне на средищни и защитени училища за новата учебна година.

През юни се приема информация за изпълнение на Програма за приоритетите в дейността на кметове и кметски наместници на населените места в Община Ловеч за периода 2016-2019 г.     ще бъде разгледана и актуализация на Общинския план за развитие на Община Ловеч 2014-2020 г., както и промяна в Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Ловеч.

Пълният план за работата на Общинския съвет за първото  шестмесечие на 2017 година е публикуван на сайта на  Общински съвет Ловеч.