Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, заседават на 17 ноември

Постоянните шест комисии на Общински съвет - Ловеч, заседават на 17 ноември, вторник.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 26 ноември, четвъртък, от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870“.

Председателят Петър Цолов свика заседанията на постоянните комисии на основание чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса се спазват всички здравни и санитарни мерки.

Сред по-важните точки са:

Информация за изпълнение на Бюджета на Община Ловеч към 30.09.2020 година.

Упълномощаване  на представителя  на Община Ловеч за  участие  в извънредното  заседание на Общото  събрание  на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД-Ловеч, насрочено за 8.12.2020 година.

Упълномощаване  на представителя  на Община Ловеч за  участие  в извънредното  заседание на Общото  събрание  на „ВиК” АД-Ловеч, насрочено за 10.12.2020 година.

Информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч към 30.09.2020 година.

Удължаване предоставянето на услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 /ОПРЧР/.

Кандидатстване по проект „Красива България“,Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.

Определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 година.

Поемане на дългосрочен общински дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и Банка ДСК АД за реализацията на проектно предложение „Преустройство на сградата на Младежки дом-Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч“.

Учредяване безвъзмездно право на ползване на „ЕКО“ЕАД върху движима вещ /МПС-многофункционален товарен автомобил с висока проходимост марка  „Мерцедес“, модел „Унимог У 20“.