Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 21 и 22 януари

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 21 и 22 януари (вторник и сряда). Във вторник се събира една комисия, а останалите пет ще заседават в сряда. На основание чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, председателят Петър Цолов свиква заседанията на постоянните комисии,

Постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО  с председател Страцимир Петков e на 21 януари 2020 г. от  16,00 ч. в заседателната зала. Тя ще разгледа 11 точки.

Постоянната  комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност  на движението и конфликт на интереси  с председател Детелина Сотирова се събира на 22 август от 12.00 часа по девет точки.

Постоянната  комисия по социална дейност,  демографска политика и здравеопазване с председател д-р Борислав Игнев се събира на 22 януари 2020 г.  от 13,00 ч. в кабинета на общинския съветник  при дневен ред от три точки.

Постоянната  комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Ирина Митева ще заседава  на 22 януари 2020 г. от 14,00 ч.  в заседателната зала при дневен ред от 13 точки.

Постоянната  комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество  с председател Минчо Казанджиев ще заседава на 22 януари 2020 г. от 15,00 ч. в заседателната зала при дневен ред от 11 точки.

Постоянната комисия  по общинска собственост,устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги  Карамишев ще разгледа 20 точки. Събират се на 22 януари 2020 г. от 16,00 ч. в заседателната зала.

Ето по-важните теми в проекто-дневния ред на комисиите:

- Кандидатстване с проектно предложение  на Община Ловеч по     - BGCULTURE-2.001 първа покана за кандидатстване  с проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Резултат 2 „Подробен достъп до изкуства и култура“ по програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

-      Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2019 година.

-    Определяне на постоянен състав на Експертния съвет на Общински фонд „Култура“.

-     Приемане на Плана за 2020 г.  по изпълнение на Програмата за младежки дейности в Община Ловеч 2014-2020 година.

-  Приемане на Календар за спортните дейности в Община Ловеч за 2020 г. и средства за разпределение по раздел |V--  Финансиране на инициативи на спортни клубове от Правилника за функционирането на Общински проектен фонд за 2020 година.

-  Именуване на Драматичен театър –Ловеч с името на „Стефан Данаилов“.

-  Прекратяване на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД .

 -  Приемане  на отчет за дейността на Общински съвет-Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2019 год. и годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 година.

- Приемане на план за работата на Общински съвет-Ловеч за първото шестмесечие на 2020 година.