Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 април

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 април /сряда/.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 29  април /четвъртък/ от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“.

Заседанията на постоянните комисии се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса се спазват всички здравни и санитарни мерки. Най-много точки, десет на брой, ще разгледа Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев

Сред по-важните точки на комисиите са:

Актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2021 година.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Ловеч.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г. в Община Ловеч, като се допълва Приложение № 7.

Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2020 г.

Удостояване на д-р Румяна Нановска със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.

Комисиите заседават по следния график в помещенията на Общински съвет:

 

1.

 ПК по БФЕ 

 Председател И.Митева

21.04.2021 г. /сряда/ - 10,00 ч.

2.

 ПК по ИСПТПМС 

 Председател М.Казанджиев

21.04.2021 г. /сряда/ - 11,00 ч.

3.

 ПК по СДДПЗ

 Председател М.Съева

21.04.2021 г. /сряда/ - 12,00 ч.

4.

ПК по ОКСДМНПО

Председател С.Петков

21.04.2021 г. /сряда/ - 13,00 ч.

5.

 ПК по ПНВЖКОРБДКИ

 Председател Д.Сотирова

21.04.2021 г. /сряда/ - 14,00 ч.

6.

 ПК по ОСУТКДЕТЖП

 Председател Г.Карамишев

21.04.2021 г. /сряда/ - 16,00 ч.

      

 Община Ловеч, пресцентър

19.04.2021 г.