Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 20 и 21 август

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 20 и 21 август 2019 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират три комисии, останалите пет се събират в сряда, две комисии няма да заседават.

Първа от 13.00 часа на 20 август ще заседава комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова, която има да разглежда една точка. От 14.00 часа се събира постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Силвия Дулева, която ще разгледа една точка. От 14.30 часа ще заседава постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти  с председател Петко Петков – имат девет точки.

Първа на 21 август от 10.00 часа се събира постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални  дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов. Членовете на комисията ще разгледат 20 точки.

От 11.00 часа се събира постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с  председател Димитър Димитров, ще разгледат 14 точки. От 13.00 часа ще работи постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев – тя има пет точки. Пак от 13.00 часа се събира постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов, тя  в дневния ред има шест точки. 

От 16.00 часа в заседателната зала се събират членовете на комисията на Венцислав Петрушев,  комисия по развитие на селските райони, земеделие и гори,  която ще разгледа две точки.

В графика не са включени Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и опасност на движението с председател Иван Иванов и комисията по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов, тъй като няма въпроси от тяхната компетентност.

Ето по-важните теми в проекто-дневния ред на комисиите:

1. Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за подкрепа за личностно развитие –Общински детски комплекс гр. Ловеч на  имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот, ведно с попадащата върху имота сграда със застроена площ от 524 кв. м., брой етажи 3, предназначение: сграда за образование.

2. Възлагане  управление на социална услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020“.

3. Определяне на цена за предоставяне под наем на имоти-полски пътища и нефункционални канали-общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели за стопанската 2019/2020 година .

4. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

5. Продажба на дълготрайни материални активи частна общинска собственост, съставляващ 15 броя огнеупорни каси и 1 брой блиндирана  трезорна врата чрез повеждане на публичен търг.

6. Предложение от собственици и наематели на обекти за търговска  дейност, намиращи се на пл. “Тодор  Кирков“.

 

7. Предложение за прекратяване участието на Община Ловеч в   Асоциацията по ВиК .

8. Информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч към 30.06.2019 г.

9.Приемане на дарение от Ерфурт-Германия, столица на Тюрингия, Общинска администрация, представляващо 23 броя компютърни конфигурации и предоставянето им съгласно волята на дарителя, за ползване.

10.Одобряване на годишен отчет за изпълнение на сключените концесионни договори за предоставяне на концесия на общински водоеми за 2018 година.

11. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.