Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 19 октомври

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 19 октомври 2021г., вторник. Заседанията се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса се спазват всички здравни и санитарни мерки.

Най-много точки, 12 на брой, ще разгледа постоянната комисия по общинска

собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт

и жилищна политика с председател Георги Карамишев.  

Сред по-важните точки са:

- Одобряването на  бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 година на Община Ловеч.

- Одитен доклад № 0200301720 на Сметна палата, за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Ловеч за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.

- Одобряване на годишен отчет за изпълнение на сключените договори за предоставяне на концесия на общински водоеми за 2020 г.

- Писмо от кмета на Община Ловеч за връщане на решение № 480 от 30 септември 2021 г. на Общински съвет-Ловеч.

- Приемане на План за енергийна ефективност на Община Ловеч за периода 2021 – 2026 год.

- Сключване на договор за изграждане и обслужване на система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки и от отпадъчните материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Община Ловеч, съгласно чл.19, ал.3, т.6 и т.7 и чл.20, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.53/13.07.2012 г.) и чл.26, ал.1, т.1 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (приета с ПМС № 271/30.10.2012 г., обн., ДВ, бр.85/06.11.2012 г.)

- Необходими разходи за 2022 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Комисиите заседават по график в помещенията на Общински съвет:

 1.ПК по БФЕ с председател Ирина Митева, на 19 октомври от 10.00 часа.

 2. ПК по ИСПТПМС с председател Минчо Казанджиев,  на 19 октомври от 11.00 часа

3. ПК по ПНВЖКОРБДКИ с председател Детелина Сотирова, на 19 октомври от 12.00 часа

4. ПК по СДДПЗ с председател Мария Съева, на 19 октомври от 12.30 часа

5. ПК по ОКСДМНПО с председател Страцимир Петков, на 19 октомври от 13.00 часа

6. ПК по ОСУТКДЕТЖП с председател Георги Карамишев, на 19 октомври от 14.00 часа.

 Община Ловеч, пресцентър

 15.10.2021 г.