Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 16 ноември

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 16 ноември 2021 г., вторник. Заседанията се свикват от председателя Петър Цолов на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса се спазват всички здравни и санитарни мерки.

Най-много точки, 16 на брой, ще разгледа постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев.  

Сред по-важните точки са:

- Доклад от извършена последваща оценка на Общински план за развитие 2014-2020 г.

- Информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч към 30.09.2021 година.

- Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

- Откриване на конкурсна процедура за възлагане управлението на „ЕКО“ ЕАД – гр. Ловеч.

- Кандидатстване на Община Ловеч по процедура № BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на БФП с наименование „Осигуряване на Функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023) по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Ловеч през периода 2022-2023“.

Комисиите заседават по график в помещенията на Общински съвет:

 1.ПК по БФЕ с председател Ирина Митева, на 16 ноември от 10.00 часа.

 2. ПК по ИСПТПМС с председател Минчо Казанджиев,  на 16 ноември от 11.00 часа. 

3. ПК по ПНВЖКОРБДКИ с председател Детелина Сотирова, на 16 ноември от 12.00 часа.

4. ПК по СДДПЗ с председател Мария Съева, на 16 ноември от 12.30 часа.

5. ПК по ОКСДМНПО с председател Страцимир Петков, на 16 ноември от 13.00 часа. 

6. ПК по ОСУТКДЕТЖП с председател Георги Карамишев, на 16 ноември от 14.00 часа.

 Община Ловеч, пресцентър

 12.11.2021 г.