Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 16 и 17 юли

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 16 и 17 юли 2019 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират три комисии, останалите седем се събират в сряда.

Първа от 14.00 часа на 16 юли ще заседава постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Силвия Дулева, която ще разгледа четири точки. От 15.00 часа се събира комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова, която има да разглежда три точки. От 16.00 часа заседава комисията по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов. В нейния дневен ред има пет точки.

Първа на 17 юни от 10.00 часа се събира постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални  дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов. Членовете на комисията ще разгледат 21 точки. От 11.00 часа се събира постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с  председател Димитър Димитров, ще разгледат 19 точки. От 13.00 часа ще работи постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов, тя  в дневния ред има 11 точки.  Пак от 13.00 часа, но в кабинета на общинския съветник, се събира постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев – тя има шест точки. Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и опасност на движението с председател Иван Иванов ще заседава по  седем точки от 13.30 часа в кабинета на общинския съветник. От 15.00 часа ще заседава постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти  с председател Петко Петков – имат девет точки. Последни от 16.00 часа в заседателната зала се събират членовете на комисията на Венцислав Петрушев,  комисия по развитие на селските райони, земеделие и гори,  която ще разгледа девет точки.

Ето по-важните теми в проекто-дневния ред на комисиите:

  1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие на 2019 година.
  2. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Ловеч, към 30 юни 2019 г. и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди.
  3. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч, и неговите комисии  за първото шестмесечие на 2019 година.
  4. Отчет-анализ на РУ „Полиция” – Ловеч, през първото шестмесечие на 2019 година.
  5. Отчет за дейността на отдел „Контрол и сигурност“ и Звено СОО за периода 01.01.2019-31.06.2019 г.
  6. Именуване на пешеходен мост над р. Осъм, свързващ пл. “Екзарх Йосиф“ с ул. “Васил Левски“, с името „Богоявленски мост“.
  7. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 10/десет/ години на „Сдружение Танцьорите“ гр. Ловеч на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 181 кв.м. и помощни помещение с площ от 62 кв.м, находящи се на адрес: гр. Ловеч, ул. “Маестро Камен Луков“ № 4-6, за културна дейност.
  8. Приемане на дарение от Ерфурт-Германия, Столица на провинция Тюрингия, Градска управа, на 4 броя МПС  и предоставянето им  съгласно волята  на дарителя за ползване.
  9. Почистване на земеделски имоти  с цел, задоволяване с дърва за огрев на местното население.