Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч ще заседават на 16 февруари 2021 г.

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч ще заседават на 16 февруари /вторник/.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 25 февруари /четвъртък/ от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“.

Заседанията на постоянните комисии се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса се спазват всички здравни и санитарни мерки.

Сред по-важните точки са:

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2019-2023 година, за първата година от мандата;

Проекто - бюджет, капиталови разходи на Община Ловеч за 2021 г. и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза;

Определяне на основните месечни работни заплати на кмета на Община Ловеч и кметовете на кметства, както и средствата за работни заплати и осигурителни вноски на кметските наместници;

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги за територията на Община Ловеч.