Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Поредното заседание на Общински съвет-Ловеч, се свиква на 27 април

Петдесет и петото заседание на Общински съвет-Ловеч, се свиква на 27 април /четвъртък/ 2023 г. от 10.00 часа, в  заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата на  председателя Петър Цолов, който свиква старейшините  на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва 21 точки. Ето по-важните:

Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2022 г.

Разчет на  капиталовите разходи на Община Ловеч за 2023 година.

Разработване на разчет за 2023 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на Община Ловеч.

Приемане на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на Община Ловеч за периода 2023-2027 г., допълнение към приетия с Решение № 326/08.04.2021 г. на Общински съвет-Ловеч ПИРО 2021-2027 г.

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Ловеч с проектно предложение по процедура № BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Съгласие за партньорство между Община Ловеч и Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина град Ловеч „Проф. д-р Димитър Димов“ гр. Ловеч, съгласно изискванията на Процедура BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Годишен отчет за дейността на Фонд „Култура“ за 2022 г.

 

Община Ловеч, пресцентър

21.04.2023 г.