Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Поредното заседание на Общински съвет - Ловеч, е на 25 август

Поредното заседание на Общински съвет - Ловеч, което е с № 42, се свиква на 25 август (четвъртък) 2022 година. Началният час е 10.00, мястото -  в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до градските старейшини, изпратена от Петър Цолов, председател на Общински съвет - Ловеч, на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва 19 точки. По-важните са:

Отчет  на бюджета на Община Ловеч за 2021 година.

Актуализиране на списъка пътуващи на Община Ловеч за 2022 година.

Определяне на основните месечни работни заплати на кмета на Община Ловеч и кметовете на кметства в Община Ловеч.

Информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч към 30.06.2022 година.

Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Ловеч, приети до 30 юни 2022 година и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди.

Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на търговските дружества, в които Община Ловеч притежава миноритарен дял от капитала за 2021 година.

Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за 33 години, в полза на „М Инвестмънт 3” ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с прогнозна мощност от 80 MWaс.

Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, насрочено за 16.09.2022 година.

Община Ловеч, пресцентър

22.08.2022 г.