Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Поканата за тридесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, е с 20 точки

Проекто-дневният ред за тридесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, 28 октомври (четвъртък)  2021 г., съдържа 20 точки. Това става ясно от поканата, изпратена от председателя на ОбС Петър Цолов. Сесията ще се състои от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при спазване на всички санитарни мерки заради COVID пандемията.

Сред по-важните точки засега са:

Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 година на Община Ловеч.

Одитен доклад № 0200301720 на Сметна палата за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Ловеч за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.

Одобряване на годишен отчет за изпълнение на сключените договори за предоставяне на концесия на общински водоеми за 2020 г.

Oтдаване под наем на имоти – публична общинска собственост: самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 43952.515.1.1.10 и 43952.515.1.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, намиращи се на Покрит мост над река Осъм, ул. „Мостова“, гр. Ловеч.

Приемане на План за енергийна ефективност на Община Ловеч за периода 2021 – 2026 г.

Община Ловеч, пресцентър

22.10.2021 г.