Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Осемнадесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, съдържа 22 точки

Проекто-дневният ред на Осемнадесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, засега съдържа 22 точки. Сесията се свиква от председателя Петър Цолов на 23 декември /сряда/ 2020 година от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“ при спазване на всички санитарни мерки поради пандемията.

Сред предвидените точки са приемане на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2021 г., приключване на ликвидацията на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД, преобразуване чрез промяна на правната форма на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч в еднолично дружество с ограничена отговорност, създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на община Ловеч, като държавно делегирана дейност по реда на Закона за социалните услуги и други.

Ще се разглежда Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Ловеч, както и Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 г.

Важна точка е освобождаване от заплащане на дължими наеми и обезщетения на наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти за срока на въведените противоепидемични мерки по заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, точката докладва Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.