Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общината в Ловеч ще поеме два дълга от фонд „Флаг“ за важни проекти

Общинският съвет в Ловеч даде съгласие за поемане на един краткосрочен общински дълг от фонд „Флаг“ ЕАД  за изпълнение на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“. Решението бе прието с 29 гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“ по време на  заседание на 29 октомври в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“ при спазване на всички санитарни мерки.

Максималният размер на дълга е 362 898,00 лв., видът е краткосрочен, поет с договор за общински заем. Срокът за погасяване е 12 месеца, считано от датата за подписване, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Гласувано бе и поемане на дългосрочен общински дълг от фонд „Флаг“ ЕАД  за изпълнение на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3”. Гласуването бе 21 „За“,  без гласове „Против“ и с два гласа „Въздържал се“.

Максимален размер на дълга е 276 806,81 лева, поет е с договор за общински заем. Срокът за погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %.

Съветниците вкараха в решението допълнение, според което кметът на Община Ловеч трябва да проведе разговори за по-нисък лихвен процент.

С 25 гласа „За“, без гласове „Против“ и пет гласа „Въздържал се“ бе прието и предложението да се кандидатства с проектното предложение „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч“, ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,  ИП „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“.

Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Ловеч - ИПГВР и последен основен обект за реализация от Инвестиционната програма на Община Ловеч. Обектът попада в зона за въздействие на публични функции с висока обществена значимост.

Преустройство на Младежкия дом цели подобряване условията за достъп до културен живот на жителите и гостите на град Ловеч и региона. В обхвата на проекта са включени дейности по цялостна реконструкция на сградата, промени в разпределението на всички етажи. След преустройството сградата ще осигури място за Регионалния исторически музей с експозициите си, ще бъдат разкрити възможности за по-широко развитие на младежките дейности и ще бъде обособен детски център. Общински съвет - Ловеч гарантира,  че съответната културна институция няма да бъде закривана за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента.

Проектното предложение е готово, но още не е подадено, сега искаме вашето принципно съгласие, после ще има обществено обсъждане и след това ще влезе отново в Общински съвет, обясни процедурата кметът Корнелия Маринова.