Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинският съвет в Ловеч набира кандидати за съдебни заседатели за Окръжния съд

Общинският съвет в Ловеч продължава  набирането на кандидати за съдебни заседатели с мандат 2024 – 2028 г. за Окръжен съд – Ловеч.

Набирането е  във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 885/25.05.2023 г. по протокол № 56/25.05.2023 г.,

Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели КАНИ заинтересованите лица на Община Ловеч да представят в Общински съвет-Ловеч необходимите документи в срок до 20.11.2023 г. (включително), всеки работен ден от 8,30 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа в деловодството на Общински съвет – Ловеч,  сградата на Община Ловеч, ул. Търговска  № 22,  ет. 2, стаи 221 и 222.

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Ловеч, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Ловеч;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Ловеч;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Ловеч;

1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет-Ловеч следните документи:

2.1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1);

2.2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.4 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

2.5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение № 5);

2.6. мотивационно писмо;

2.7. писмено съгласие (Приложение № 4);

2.8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение № 2);

2.9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

2.10. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение № 3).

Образците на документите са на разположение в Общински съвет – Ловеч, както и на интернет страницата на Общински съвет – Ловеч, раздел „Съобщения“ /http://www.os.lovech.bg/  или на място в Община Ловеч,  стая 222.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на Общински съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно. Телефон за информация: 068/688 266 и 068/688 289.

Община Ловеч, пресцентър

31.10.2023 г.