Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинският съвет ще заседава на 26 ноември в Ловчанско читалище „Наука-1870“

Председателят на Общински съвет –Ловеч Петър Цолов свиква седемнадесетото   заседание на 26 ноември 2020  година /четвъртък/ от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“. Мястото е продиктувано от усложнената епидемиологична обстановка и въведените санитарни мерки.

Проектодневният ред включва 20 точки. След по-важните са:

Приемане на информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч към 30.09.2020 година.

Учредяване безвъзмездно право на ползване на „ЕКО“ЕАД върху движима вещ /МПС-многофункционален товарен автомобил с висока проходимост марка  „Мерцедес“, модел „Унимог У 20“.

Информация за изпълнение на Бюджета на Община Ловеч към 30.09.2020 година.

Определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 година.

Поемане на дългосрочен общински дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и Банка ДСК АД за реализацията на проектно предложение „Преустройство на сградата на Младежки дом-Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч“.

Удължаване предоставянето на услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 /ОПРЧР/.

Упълномощаване  на представителя  на Община Ловеч за  участие  в извънредното  заседание на Общото  събрание  на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД-Ловеч, насрочено за 8.12.2020 година.

Упълномощаване  на представителя  на Община Ловеч за  участие  в извънредното  заседание на Общото  събрание  на „ВиК” АД-Ловеч, насрочено за 10.12.2020 година и други.

Заседанието започва с питане на общински съветник за изплатените средства по проект за изграждане на спортна зала и дворно пространство  в  ОУ „Проф. Димитър Димов“.