Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч учредиха безвъзмездно право на ползване на „ЕКО“ ЕАД върху многофункционален „Мерцедес“

Общинските съветници в Ловеч (с 31 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“) актуализираха програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г. в Община Ловеч, в която се включва: движима вещ (МПС) – многофункционален товарен автомобил с висока проходимост марка „Мерцедес“, модел „Унимог У20. С това решение се учредява безвъзмездно право на ползване на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч, върху многофункционалния „Мерцедес“ за срок до 31.12.2021 година. Възлага се на кмета на Община Ловеч да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване с изпълнителния директор на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч за автомобила.

Товарният автомобил е необходим на дружеството за изпълнение на договор  №ДВ-813/21.10.2020 г. с предмет „Зимно поддържане на уличната мрежа и обществените площи в гр. Ловеч 2020-2021 г.”, сключен с Община Ловеч, в частност позиции по договора:

- снегопочистване;

- поддържане на зелени площи;

- поддържане на пътна мрежа.

Aвтомобилът е висок клас, с множество възможности за прикачни мултифункционални приставки, което гарантира в по-голяма степен качеството при изпълнение на договорените дейности.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на Общинския съвет.

Същевременно  с 27 гласа „За“, един глас „Против“ и два гласа „Въздържал се“ беше приета информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД  към 30 септември 2020 г, внесена от Валентин Пенчев, изпълнителен директор.