Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч присъединиха общината към Асоциацията на българските градове и региони

Общинските съветници в Ловеч дадоха своето съгласие  Община Ловеч да се присъедини като член – юридическо лице, към Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските градове и региони“ (АБГР). Това стана след следния резултат на гласуване  -  26 гласа „За“, един глас „Против“ и два гласа „Въздържал се“.

Кметът на Община Ловеч е упълномощен да подаде заявление за членство в Сдружение, съгласно разпоредбите на чл. 20 и чл. 21 от устава на АБГР. За  представители на Община Ловеч в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските градове и региони“ бяха избрани кметът Корнелия Маринова и общинският съветник Минчо Казанджиен:

В Община Ловеч по-рано постъпи писмо с вх. № 46-00-8/29.01.2020  г. от Изпълнителния директор на АБГР г-н Ергин Емин, с което отправя покана за присъединяване към асоциацията.

Асоциация на българските градове и региони е организация с идеална цел, чиято дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и регионалната политика в България на основата на европейските ценности. Тя е партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионалното управление и гарантиране на устойчиво развитие на териториите. Организацията функционира на принципите: доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.

Настоящата структура на АБГР обединява усилията на всички политици и практици на местно и регионално равнище за изграждане на капацитет на градско и регионално ниво за формиране на публични политики в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС.

Институционалното укрепване на АБГР се осъществява чрез сътрудничество с неправителствени организации от страната и чужбина, както и чрез разработване и реализация на проекти с досегашните партньори - фондация „Конрад Аденауер", Фондация за реформа в местното самоуправление, Институт за местно и регионално развитие, Агенция „Стратегма", Европейски институт, Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Институт за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, Центъра за Икономическо Развитие, Българско училище за политика, Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност", Коалиция за устойчиво развитие, Асоциация „Интегро", Технологичен център София и Националните и Регионални сдружения на общините в страната. В дейността на асоциацията е залегнало и подпомагането на работата на Национален гаранционен фонд „Солидарност", за съфинансиране по проектите на общините и микро, малките и средни предприятия, както и НПО.

С решение на Управителния съвет от 2012 г. АБГР има свои представителства в Брюксел, Солун и Москва. Чрез офиса в Брюксел, асоциацията разширява сътрудничеството си с европейските структури: Европейска комисия, Европейски парламент, финансовите институции на ЕС, асоциира се по-тясно с Комитета на регионите. Чрез офисите си в Солун и Москва - АБГР партнира с подобни по дейност сдружения и организации, за реализацията на съвместни регионални проекти, както и по изграждането на функционална структура - Международна организация на Черноморските градове и региони. В тази насока асоциацията сключи споразумения с МАГ - Международна асамблея на градовете от ОНД, със седалище в Москва, с Асоциацията на миньорските градове - Донецк, Украйна и с Руския национален комитет за черноморско икономическо сътрудничество (РНК ЧИС).