Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч приеха проект на Наредба за отменяне на Наредбата за дейността на религиозните общности

Общинските съветници в Ловеч приеха проекта на Наредба за отменяне на Наредбата за дейността на религиозните общности на територията на Община Ловеч (Приета с решение № 578/25.03.1999 г.; изменена с решение № 361/03.05.2001 година).

Това стана със 17 гласа „За“, без гласове „Против“ и 11 гласа „Въздържал се“.

Целта на приемане на настоящите промени е синхронизирането на подзаконовият нормативен акт с нормативните разрешения от по-висока степен.

Предложението за отмяна е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.

Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Съдържанието в наредбата не противоречи на норми от по-висока степен и на европейското законодателство.

Съответно наредбата за дейността на религиозните общности на територията на община Ловеч (Приета с решение № 578/25.03.1999 г.; изменена с решение № 361/03.05.2001 година) се отменя.

Наредбата за отменяне на Наредбата за дейността на религиозните общности на територията на община Ловеч отменя Наредбата за дейността на религиозните общности на територията на община Ловеч (Приета с решение № 578/25.03.1999 г.; изменена с решение № 361/03.05.2001 година) влиза в сила от датата на обнародване чрез публикуване на интернет страницата на Община Ловеч и съобщение в един местен вестник.