Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч не приеха актуализацията на капиталовите разходи за 2021 г.

Общинските съветници в Ловеч не приеха актуализацията на капиталовите разходи  за 2021 г.  Предложението бе точка от дневния ред на сесията на 25 август 2021 г. Съветниците гласуваха така - 13 гласа „За“, седем гласа „Против“ и шест гласа „Въздържал се“.

Съгласно член 124 от Закона за публичните финанси  Общинският съвет може да извърши промени по общинския бюджет. В момента капиталовите разходи са определени на 26 151 067 лв., в т.ч целева субсидия, собствени бюджетни средства и външни средства.

Ето какво отхвърлиха общинските съветници:

Поливна система за Централна градска част - водовземане в поземлен имот с идентификатор  43952.514.16 по КК и КР на гр. Ловеч.  Проектът е предаден в Община Ловеч и разплатен. Издадено е строително разрешение с №29/2021г. Предстои изпълнение на строителните работи, като за целта са необходими 30 000 лева в т. ч авторски и строителен надзор. Средствата ще бъдат осигурени от д. 997 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

На основание чл. 20, ал 4. т.3 от ЗОП е сключен договор за изготвяне обследвания за установяване техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т 1-5,ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане, технически паспорти и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите на бившата стоматологична поликлиника  и сградата на РС ПБЗН в гр. Ловеч. Наличието на горните документи е задължително условие за прилагането на мерките за енергийна ефективност. Стойността на договора е 26 000 лв., които ще бъдат прехвърлени от д. 997, „Резерв за непредвидени и неотложни ремонти“ в §5100, д. 619.

Предложение на кмета на с. Баховица за закупуване на храсторез на стойност 1 500лв. и професионална косачка- 1 100 лв. По предложение на кмета на с. Дойренци  е необходимо закупуване на климатик за отопление на кметството. Стойността е 1 600 лв.

За Зоопарка е предложено закупуване на трактор с прикачен инвентар, като съгласно прогнозната стойност по обществената поръчка са необходими допълнително 21 468 лв. които ще бъдат осигурени от § 1030 д. 746.

За регионалното депо за неопасни отпадъци е необходимо закупуване на компютърна конфигурация и програмен продукт. Общата им стойност е 1499 лв., като за компютърната конфигурация стойността е 643 лв., а за програмния продукт съответно 856 лв. Средствата ще бъдат прехвърлени от д.997 Резерв в д. 627 „Управление на дейностите по отпадъците“.

За Спортна зала гр. Ловеч е необходимо закупуване на информационно табло на стойност 4 800 лв. като средствата ще бъдат пренасочени от д. 997 Резерв в д. 898.

Община Ловеч, пресцентър

25.08.2021 г.