Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч на 12 септември приеха бюджета за 2023 година

Общинските съветници в Ловеч на 12 септември приеха бюджета за 2023 година, като това стана с  22 гласа „За“, един глас „Против“ и два гласа „Въздържал се“. Преди гласуването проектът бе представен от кмета Корнелия Маринова. В залата бяха и директори на учебните заведения и детските градини.

Бюджетът на Община Ловеч за 2023 г. е 70 421 970 лв., в т.ч. за делегираните държавни дейности – 44 754 620 лв., за местни дейности – 25 667 350 лв. Той е по-голям с 13 841 970 лв. от 2022 г., който беше 56 580 000 лв. Проектът е балансиран, след анализ на приходите  и разчет на разходите, съобразен с политиките, отразяващи целите в Плана за интегрирано развитие на Община Ловеч за 2021-2027 г. и Програмата за управление за мандат 2019 - 2023 г. Приходите за делегирани от държавата дейности са с увеличение спрямо първоначалния бюджет за 2022 г. с 24,10%.

По традиция за образование са предвидени най-много финансови средства 26 747 807 лв.  Държавното финансиране е 25 123 925 лв., дофинансиране – 20 050 лв., общинско финансиране - 1 603 832 лв. За капиталови разходи са предвидени 1 287 634 лв.

На второ място по най-много средства е жилищното строителство, БКС и опазване околната среда с 13 697 729 лв. За капиталови разходи тук са предвидени 5 766 869 лв.

Общата сума на капиталовата програма е 15 755 532 лв. Средствата  са за основен ремонт на улиците “Съйко Съев“ – 2 688 388 лв., “Граф Игнатиев“ – 1 319 505 лв., “Димитър Пъшков“ – 30 146 лв. “Янтра“ – част от улица в  кв. „Гозница“ – 280 388 лв.

След сключено споразумение между Община Ловеч и МРРБ за 1 213 789 лв., продължава поетапно изграждането на водопроводната мрежа на ж.к. „Младост“. Съгласно сключени договори от 2023 г. за СМР и строителен надзор, предстои изпълнение на  „Изграждане на площадка за депониране – клетка 2 – етап I – изграждане от „Регионална система за управление на отпадъците в поземлен имот с идентификатор 58 308.70.146, местност Аибунар, на стойност 8 135 531 лв. – външно финансиране. Общинският съвет е одобрил 313 908 лв. за дофинансиране на обект доизграждане на спортна площадка на ОУ „Д. Димов“, гр. Ловеч.

Предвижда се обследване за енергийна ефективност на ученическо общежитие ж.к. „Здравец“, сградата на СУ „Т. Кирков“, външно осветление в Община Ловеч; сградата на ул. „Стефан Караджа“ № 25, сградата на НСИ и детска градина „Детелина“, а ЦНСТ и защитено жилище, както и обследване на 22 населени места.  Обследването и проектиране на сградите съгласно рамкови споразумения по необходимост на стойност за 2023 г. – 122 592 лв.
Пожелавам на тези, които ще дойдат след нас, никога да не се налага да приемат бюджет толкова късно през годината каза  кметът Корнелия Маринова.

Община Ловеч, пресцентър

12.09.2023 г.