Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници ще гласуват изменения и допълнения в Наредбата за общинските жилища

Община Ловеч ще пристъпи към продажба на част от общинските жилища. За целта се предлага на общинските съветници да гласуват на сесията на 26 януари т.г. изменения и допълнения в Наредбата за общинските жилища.

Анализът на състоянието на общинския жилищен фонд показва, че в по-голямата си част жилищата са остарели и амортизирани и се нуждаят от основен ремонт. Комисията по жилищно настаняване на свое заседание на 28.11.2016г. обсъди състоянието на общинските жилища и дава становище, че е необходимо да се пристъпи към предлагане за продажба на част от жилищата. Приходите от продажбите ще осигурят допълните средства в бюджета на общината, с които ще се подобри състоянието им.

С цел възлагането и изготвянето на реални пазарни оценки, комисията препоръчва да  се отменени глава шеста от Наредбата за общинските жилища на Община Ловеч.  В глава шеста се определя ред за формиране на базисните цени при определяне на пазарните цени на общинските жилища, който изрично ограничава външните оценители при изготвянето на актуални пазарни оценки.

В чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост обаче е записано, че разпоредителните сделки с имоти общинска собственост се извършва по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.

Пазарните цени на имотите се определят от Общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители. По този начин се извършват и всички разпоредителни сделки в общината. Направеното проучване в съседните на Ловеч общини Плевен, Габрово и Велико Търново показва, че при продажбите на общински жилища се спазва Закона за общинската собственост, без да се поставят допълнителни ограничения.

Втора промяна се налага поради новото длъжностно щатно разписание. В отдел „Общинска собственост“ вече не фигурира длъжност „главен експерт Жилищна политика“. Необходимо е навсякъде в Наредбата на негово място да се запише „главен експерт Общинска собственост“.

Община Ловеч е в процес на подготовка на проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „Гозница“ в  гр.Ловеч“. Предложението е по процедура в приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж 2014-2020г.”  за което Общински съвет Ловеч е дал съгласие с Решение № 283/24.11.2016г.

Наредбата на общинския съвет за социалните жилища, финансирани по ОПРР, следва да бъде разработена и приета преди подаване на проектното предложение. С Решение № 104/31.03.2016 г., Общински съвет прие допълнение на Наредбата за общинските жилища с глава седем - Социални жилища. Условия и ред за настаняване в тях.

С оглед на актуализацията трябва да се изменят и допълнят някои точки. В насоките за кандидатстване конкретно са описани целевите групи и условията, на които трябва да отговарят лицата, представители на тези групи. В целевата група в настоящата Наредба са включени необосновано попечители/ настойници на деца, жертви на домашно насилие, жертви на трафик на хора, което не съответства на Насоките. Някои изисквания към кандидатите за социални жилища, които са  в Наредбата, излизат извън изискванията на Насоките, затова трябва да бъдат променени.