Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници приеха важни документи за развитието на Община Ловеч

Общинските съветници приеха важни документи за развитието на Община Ловеч. Това стана в началото на четиридесет и шестото заседание, провело се на 27  октомври 2022 година.

Старейшините решиха да се актуализира Плана за интегрирано развитие на Община Ловеч (ПИРО) 2021-2027 г., който е приет с Решение № 326/08.04.2021 г. на Общински съвет – Ловеч.  Допълнението е „Програма за реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г.“ и „Индикативна финансова таблица“. Гласуването показа 28 гласа „За“, без гласове „Против“ и с един глас „Въздържал се“.

Приета бе Наредба за изменение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Ловеч. Гласуването отново показа 28 гласа „За“, без гласове „Против“ и с един глас „Въздържал се“.

Приета бе и Програма за управление на отпадъците на Община Ловеч 2021-2028 година. Гласуването показа 25 гласа „За“, един глас „Против“ и един глас „Въздържал се“.

Общинските съветници дадоха зелена светлина и на кандидатстването с проектно предложение „Грижа в дома в община Ловеч“ по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ в рамките на Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Гласуването показа 28 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“.

Тези пет точки бяха докладвани от Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.

Община Ловеч, пресцентър

27.10.2022 г.