Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници на Ловеч приеха изключенията от минималния брой на учениците

Общинските съветници на Ловеч приеха с 27 гласа „За“,  без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“ решение за  изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.). Паралелките са в четири училища: Профилирана природо-математическа гимназия, гр. Ловеч; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Александрово, общ. Ловеч;  СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч и СУ „Св. Климент Охридски, гр. Ловеч.

Като извънредна точка бе разгледано върнатото от областния управител решение, с което определя цената за предоставяне под наем на имоти с начин на трайно ползване полски пътища – общинска собственост, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели за стопанската 2019/2020 година.

На общинските съветници бе предложено да гласуват два варианта, но и двата не получиха необходимия брой гласове, така че предишното решение си остава. То евентуално може да падне в съда, ако бъде обжалвано.