Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници на Ловеч приеха бюджетната прогноза за периода 2024-2026

Общинските съветници на Ловеч на свое заседание на 28.09.2023 г. приеха бюджетната прогноза за периода 2024-2026 година за местни дейности. Това стана с 22 гласа „За“, един глас „Против“ и  три гласа „Въздържал се“. Самата прогноза бе представена от кмета Корнелия Маринова.

Общинските приходи са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на изпълнението им за няколко предходни години, като са отчетени съответните промени в нормативната уредба. Собствените приходи са планирани на база оценка, съобразена със ЗМДТ и в съответствие с приетите размери на местните данъци и такси в общинските наредби.

Разходната част на бюджетната прогноза за местни дейности е изготвена в съответствие с одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., без еднократните разходи за 2023 г. По отношение на разходите за персонал в бюджетната сфера за периода 2024-2026 г. разчетите се изготвят на база нивото на одобрените за 2023 г., без делегираните бюджети, с отразените ефекти от допусканията за определяне на прогнозен размер на минималната работна заплата в съответствие с механизма по чл. 244 от Кодекса на труда както следва: за 2024 г. – 933 лв.; за 2025 г. – 1033 лв.; за 2026 г. – 1140 лв.

По отношение на средствата за делегираните дейности в образованието за периода 2024-2026 г. продължава политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната за предходната година.

Капиталовите разходи са заложени на база целевата субсидия, определена със ЗДБРБ за 2023 година.

Бюджетната прогноза за местните дейности на общината за периода 2024-2026 година е изготвена по функции и групи. Община Ловеч е спазила срока за зареждане на бюджетната прогноза. Същата е заредена и одобрена в ИСО на 14.09.2023 г.

Община Ловеч, пресцентър

28.09.2023 г.