Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници на Ловеч одобриха две споразумения за партньорство

Общинските съветници на Ловеч одобриха две споразумения за партньорство - инициативата „По водите на р. Осъм“ и проектът „По-близката Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)”. Това стана на заседание на ОбС, проведено на 8 април 2021 г., като гласуването показа пълна подкрепа, без гласове „Против“ или „Въздържал се“. И двете предложения бяха внесени от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Споразумението за партньорство за реализация на инициативата „По водите на р. Осъм“ е между партньорите Община Ловеч, Община Троян, Община Летница, Община Левски, Община Никопол, Областна администрация – Ловеч,  и Областна администрация – Плевен. Целта е да се постигне по-добър фокус на инвестициите, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различните заинтересовани страни и интегриран подход на развитие на териториално ниво. Участниците и другите заинтересовани страни (представители на бизнеса и гражданското общество), ще работят съвместно за достъп до финансиране и привличане на средства от различни източници, в т.ч. по оперативни програми и други донори, в новия програмен период 2021-2027 г. Създаването на партньорство между местните власти за устойчиво регионално развитие на територията, през която преминава река Осъм, ще открие много нови възможности за привличане на финансиране, което да бъде насочено към насърчаването на местното развитие в региона.

Изработен е проект на Споразумение за партньорство, в който са разписани предметът, целите на партньорството, правата и задълженията на партньорите, срока на действие, както и условията за прекратяването му.

Второто споразумение е за партньорство по проекта „По-близката Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)”, който е финансиран от ГД „Регионална политика“ на ЕС. Бенефициент по проекта „По-близката Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“ е сдружението „Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации“. Проектът цели да насърчи и подкрепи участието на гражданите в политиката на сближаване на ЕС и да ги информира за положителните резултати от нея. Конкретната цел е да включи пряко гражданите, СГО и бизнеса в област Ловеч в проектирането, изпълнението и мониторинга на политиката на сближаване в ЕС и да насърчи активното участие на гражданите при разработването на проекти по ОП „Околна среда“. Фокусът е върху мерките за управление на отпадъците и по-специално увеличаване делът на кръговата икономика с фокус върху ресурсната ефективност за повишаване на регионалната конкурентоспособност, като се опазва околната среда и богатото биоразнообразие.

Дейностите включват регулярни работни срещи и навременна комуникация с бенефициента, провеждане на регионално събитие,  картиране на местните предизвикателства, анкети, включително онлайн анкетата на страницата на Община Ловеч, както и в местни онлайн медии.

Предвижда се също популяризиране на платформата Lovetch Lab Open Space Platform сред населението и актуализиране на информацията на платформата, както и участието на заинтересовани страни в Национална конференция „По-близката Европа“.

 

Община Ловеч, пресцентър

09.04.2021 г.