Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници на Ловеч не приеха предложение относно обекта АМ „Хемус“

Общинските съветници на Ловеч на своето заседание на 29 август 2019 г. не стигнаха до съгласие и не приеха предложението относно  обекта АМ „Хемус“. Предложението бе отхвърлено с 15 гласа „За“, два гласа „Против“ и два гласа „Въздържал се“. Но понеже става дума за разпоредителна сделка, бяха необходими  22 гласа  „За“  и по тази причина решението се отложи.

Поради своята важност проекто-решението бе внесено в дневния ред  по бързата процедура. То предлагаше на Общински съвет-Ловеч следното:

  1. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на трайно засегнатата площ от пасище – публична общинска собственост, включено в подробния устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на Община Угърчин и Община Ловеч.
  2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 5 /пет/ години от влизане в сила на решението.

Препис от решението да се изпрати на Кмета на Общината и на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, за сведение и изпълнение.

От предоставените  данни е видно, че от трасето на АМ „Хемус“ са засегнати само 0,033 дка от общинския имот с НТП – пасище, и това явно няма да доведе до недостиг от земи за нуждите на животновъдството, с което е изпълнено нормативното изискване.

Изграждането на автомагистралата е  стратегически важен обект за Северна България, тъй че на следваща сесия ще има ново разглеждане.