Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

На 6-то заседание се приеха три важни документа за Община Ловеч

На проведеното на 8 февруари 2024 г. заседание на Общински съвет-Ловеч, общинските съветници приеха три важни документа за Община Ловеч.

С 16 гласа „за“, 3 „против“ и 8 „въздържали се“ се прие Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2024-2027 г. Проектът на Стратегията беше разработен въз основа на задълбочен и всестранен анализ на структурата, състоянието и основните характеристики на общинската собственост, и във взаимодействие и съгласуваност с предвижданията на Плана за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021-2027 г., устройствените схеми и планове.

Също с 16 гласа „за“, 3 „против“ и 8 „въздържали се“ се прие Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г. в Община Ловеч.

Кметът на Община Ловеч направи предложения за промяна, които общинските съветници подкрепиха. Намали се трансферът за Драматичен театър-Ловеч от 50 хил. лв. на 30 хил. лв. С 10 хил. лв. се намали Културният календар на общината. Остатъкът от 30 хил. лв. бяха одобрени за дофинансиране на ОУ „Васил Левски“ – с. Малиново, което тази година не е в списъка на защитените училища. След гласуване по точки с 16 гласа „за“, 5 „против“ и 5 „въздържали се“ се прие Бюджет и капиталови разходи на Община Ловеч за 2024 година.

Разгледа се и върнатото от Областен управител за ново обсъждане решение, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план — План за регулация и застрояване по плана на кв. Гозница, което с 25 гласа „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“ се отмени.