Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

На 25 януари се проведе петото заседание на Общински съвет-Ловеч

На днешното 5-то заседание общинските съветници приеха внесените от г-н Страцимир Петков предложения за Календар за спортните дейности в Община Ловеч за 2024 г., Календар за туристическите дейности на Община Ловеч за 2024 г. и План за младежки дейности в Община Ловеч за 2024 година.

С 28 гласа „за“, без „против“ и без „въздържали се“ се прие промяна на наименованието от „ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗОЛАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА“ към Община Ловеч на „ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБРАБОТКА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА“ към Община Ловеч. Предложението се допълни като съвета възложи на кмета на Община Ловеч да започне действия за промяна на нормативната уредба, във връзка със законодателството относно хуманното отношение към животните. По тази точка председателят на Общински съвет даде думата за изказвания на заинтересовани граждани.

С 26 гласа „за“, без „против“ и без „въздържали се“ Общинския съвет подкрепи увеличаването на капацитета на Домашен социален патронаж – Ловеч от 300 на 350 места, считано от 01.02.2024 г. и разкриването на  услугата „Грижа в дома“ като местна дейност в рамките на дейност 524 Домашен социален патронаж след приключване на проект „Грижа в дома в община Ловеч“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027, считано от 06.06.2024 г. с цел осигуряване на устойчивост и непрекъсваемост на услугите.

По предложение на г-жа Валентина Митева от дневния ред отпаднаха Стратегията за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2023-2027 година и Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2024 година в Община Ловеч.