Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

НА 23 АПРИЛ ОТ 12,00 Ч. ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ, ТРАНСПОРТ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

На 23 април /вторник/ 2024 г. от 12,00 ч. председателят на постоянната комисия към Общински съвет-Ловеч по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика г-жа Йоланда Цонева свиква заседание на основание чл. 70, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2023-2027 г.

Предложението, което ще бъде разгледано касае отреждане на урегулиран поземлен имот в с. Лисец „За компостиране на биоотпадъци“.