Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

НА 16 ЯНУАРИ 2024 Г. СЕ ПРОВЕДОХА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

Първите за тази година заседания на постоянните комисии към Общински съвет-Ловеч се проведоха на 16 януари.

Във всяка една от шестте комисии беше разгледана точката за одобряване на план-сметка за необходимите разходи за 2024 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране в населените места в Община Ловеч.

Във всички комисии отпаднаха от разглеждане предложенията за Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2023 - 2027 година и Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2024 година в Община Ловеч.

Обсъдиха се Календара за туристическите дейности на Община Ловеч за 2024 г. и Календара за спортните дейности в Община Ловеч за 2024 г. Разгледа се също и предложение за Даване на съгласие Община Ловеч да кандидатства с проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

Всички точки, които бяха включени в проекта за дневен ред на заседанията на постоянните комисии за месец януари, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет-Ловеч, раздел „Заседания“.