Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Кметът на Община Ловеч внася предложение за кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа + в община Ловеч“

Кметът на Община Ловеч  Корнелия Маринова внася по време на предстоящата сесия на Общинския съвет предложение за кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа + (плюс) в община Ловеч“.

То е  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа + ” в рамките на Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Целта на процедурата “Патронажна грижа +” е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. С реализирането на дейностите ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от коронавируса.

Специфичната цел на операцията е да се окаже подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.

Процедурата се реализира в две основни направления дейности:

 –         Дейност „Патронажна грижа“, която включва следните мерки: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция) и транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

  • Дейност „Превенция на COVID-19“ в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, която включва мерките: осигуряване на лични предпазни средства; въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19; въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др.

Допустими целеви групи са служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, вкл. предоставящи социални и здравни услуги; служители на доставчици на социални услуги; потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности, хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19. За Община Ловеч е посочен  минималният брой на потребителите – 146 за първото направление и 322 за второто. Определеният максимален размер на безвъзмездната помощ за община Ловеч, вкл. за дейностите по двете направления, е 886 247, 68 лв.

Общинските съветници на заседанието на 8 април ще трябва да решат дали дават съгласие Община Ловеч да подаде проектно предложение „Патронажна грижа + в община Ловеч“.