Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Кметът на Община Ловеч писмено отговори на гражданин с въпроси за ВиК

В началото на заседанието на Общински съвет Ловеч на 26 септември бе даден писмен отговор от страна на Корнелия Маринова - Кмет на Община Ловеч, на постъпило питане с вх. № ОС-610/09.09.2019 г. от гражданина Николай Стоянов.

На поставените въпроси се предоставя следния отговор:

1.         На въпрос „Г-жа кмет Маринова, уведомена ли сте за предложението към КЕВР за увеличение на цената на предоставените услуги на „В и К" гр. Ловеч и от кога? Ви информирам, че не съм уведомена за датата на внасяне на предложението към КЕВР, като с узнаването на 28.08.2019 г. за решение № БП-Ц-5/22.08.2019 г. на КЕВР, незабавно изпратих с наш изх. № 37-00-55/28.08.2019 г., чрез председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, до Административен съд София град жалба срещу решение № БП-Ц- 5/22.08.2019 година на КЕВР.

2.         На втори въпрос „В предвид изключителната важност на този въпрос, г-жа кмет Маринова, внесли ли сте Ваше становище в Общинския съвет Ловеч за вдигане цените на услугите, предоставяни от „ Ви К" гр. Ловеч Ви информирам, че Общински съвет не е изискал становище на общинската администрация относно увеличаване цените на услугите, предоставяни от „В и К" АД - гр. Ловеч, поради което такова не е депозирано.

3.         На трети въпрос „На коя дата сте участвали в обсъждане в Общински съвет Ловеч по въпроса за увеличение на цените на услугите, предоставяни от „В и К" гр. Ловеч, Ви отговарям, че не съм участвала в обсъждане на увеличаване цените на услугите, представяни от .В и K4i АД -гр. Ловеч.

4. На четвърти въпрос „Г-жа кмет Маринова, какво Ви е мнението за решение № 1037 от 27.06.2019 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Ловеч да гласува в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К" АД - Ловеч, насрочено за 22.07.2019 година считам че същото е прието от Общински съвет - Ловеч, като компетентен орган, с изискуемото по закон мнозинство. На проведеното извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К" АД - Ловеч на 22.07.2019 година, представителят на Община Ловеч е гласувал, съгласно обективираната в решение № 1037 от 27.06.2019 г. воля на Общински съвет - Ловеч. Мнението на кмета на Община Ловеч е изразено в жалба срещу решение № БП-Ц- 5/22.08.2019 година на КЕВР, описана в т.1 от настоящия отговор.