Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Извънредно заседание на ОбС Ловеч за проектно предложение за външно изкуствено осветление в Ловеч и в с. Дойренци

Шестото извънредно заседание на Общински съвет-Ловеч, е насрочено за 18 март 2020 г. , сряда, от 17,00 часа, То се свиква от председателя Петър Цолов на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗММА и чл.63, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейностт на ОбС Ловеч. Ще се разглежда само една точка - предложение от Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, относно кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и в с. Дойренци, Община Ловеч“.

Проектът е по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ - Покана за набиране на проектни предложения № BGENERGY-2.001, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Процедурата цели да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление и да подобри условията на живот на населението.

Партньорът, с който общината е влязла в контакт, е MPEnergi AS, Кралство Норвегия.   Компанията е създадена през 1996 г. като търговско дружество и през 2017 г. е пререгистрирана като дружество с ограничена отговорност. Има повече от 23 години опит в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност на сгради, инсталации и съоръжения, строителството на централно отопление, GPS системи.

Получено е становище № 118/05.03.2020 г. на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за съответствие на доклада от обследването за енергийна ефективност, с което се одобрява обследването за енергийна ефективност на Община Ловеч за две населени места (гр. Ловеч и с. Дойренци).

Минималният  размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ е 200 000 евро (391 166 лева), а максималният е 600 000 евро (1 173 498 лева).

Безвъзмездната финансова помощ за проект е до 100 % от допустимите разходи по проекта.

В проектното предложение на община Ловеч се предвижда подмяна на съществуващите 4 483 бр. осветители с нови LED осветители с мин. 120lm/W, катодни отводители, програмируеми контролери за управление на уличното осветление, подмяна на рогатки и стълбове, инсталиране на софтуер за система за управление и мониторинг на уличното осветление, изграждане на фотоволтаична централа с мощност 39 MWh/год. Предвижда се Централата да се разположи на плоския покрив на работилницата в бившата Професионална гимназия по строителство и  техника в ЖК „Здравец“, гр. Ловеч, на площ до 1160 кв.м.

Проекто-бюджетът на проектното предложение е 1 164 хил. лв., като 89,90% от тази стойност в размер на 1 047 хил. лв. са за СМР, а 67 хил. лв. (5,75%) се предвиждат за обучение, предоставено от партньора и за неговите посещения в Ловеч. Продължителността на изпълнение на проекта е 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП.

Общинските съветници ще трябва да решат дали дават съгласие Община Ловеч да кандидатства по програмата, да си сътрудничи с дружество MPEnergi AS, Кралство Норвегия, както и да одобрят писмо за намерения за партньорство между Община Ловеч и MPEnergi AS.