Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 2 ФЕВРУАРИ 2024 Г.

Председателят на Общинския съвет-Ловеч свиква извънредни заседания на постоянните комисии на 2 февруари, петък в заседателната зала на Община Ловеч. 

От 9,00 ч. ще се проведе съвместно заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти и на постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението, противодействие на корупцията и конфликт на интереси.

От 11,00 ч. е свиканото съвместно заседание на постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество и на постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика.

От 13,00 ч. ще е съвместното заседание на постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО и на постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване.

Темите, които шестте постоянни комисии ще разгледат, са внесените от кмета на общината – г-н Страцимир Петков, Проекто-бюджет и капиталови разходи на Община Ловеч за 2024 г., Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2023 - 2027 година и Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2024 година в Община Ловеч.