Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Бившата „Механа Ерфурт“ отива на търг, решиха съветниците в Ловеч

Общинските съветници в Ловеч решиха да правят търг за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ бивша „Механа Ерфурт“. За начална цена бе предложено и решено да се вземе данъчната оценка, а тя е 246 324.20 лв. Решението бе взето с 22 гласа „За“, четири гласа „Против“ и четири гласа „Въздържал се“.

Бившата механа е самостоятелен обект в сградасидентификатор 43952.514.71.2.5., находящ се в сграда № 2, етаж 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.514.71 по КК и КР на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54315/22.04.2015г. и акт № 55722/05.12.2019 г. за поправка на акт за АЧОС №54315/22.04.2015 г., чрез провеждане на публичен търг.