Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

38-ото заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 16 май, на 17 май - комисиите за следващото заседание

Тридесет и осмото заседание на Общинския съвет в Ловеч се свиква на 16 май 2022 г., понеделник, от 17.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Проекто-дневният ред предвижда две точки. Първа - ново обсъждане на Решение № 608 от 21.04.2022 г., допълнено с Решение № 621 от 03.05.2022 г., върнати за ново обсъждане със Заповед № РД-07-78 от 05.05.2022 г. относно приемане на бюджет, капиталови разходи на Община Ловеч за 2022 г. и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2022-2024 година. Втора точка - избор на представител за изработване на Областна здравна карта.

На следващия ден - 17 май 2022 г., вторник, са заседанията на постоянните комисии за следващото 39. заседание.

Сред по-важните точки на комисиите са:

Одобряване на Годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч.

Избиране на регистриран одитор за финансовата 2022 година на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч.

Доклад от временната комисия в изпълнение на решение № 168/2020 г. на Общински съвет-Ловеч за проверка документацията по избора на изпълнител, договорните отношения и изпълнението по договор „За строителство и ремонт на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч.

Удължаване предоставянето на услугите с 6 месеца по процедура „Патронажна грижа + “, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР).

Възлагане управлението на социална услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ „Център за грижа за лица с психични разстройства“ по Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в Община Ловеч – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, договор за БФП № BG05M9OP001-2.090-0018-C01, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 -  предоставяне на новите услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Комисиите заседават по график в помещенията на Общински съвет:

1.Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, на 17 май от 10.00 часа.

 2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа. 

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа. 

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.      

 

Община Ловеч, пресцентър

 13. 05.2022 г.