Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредби

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч /приета с решение № 5/20.11.2015 г.; публикувана във в-к "Ловеч прес", бр. 92/30.11.2015 г.; в сила от 01.12.2015 г. ; изм. и…

Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Ловеч

Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Ловеч (приета с решение № 112/22.05.2012 г., публ. на 11.06.2012 г., в сила от 11.06.2012 г.; изм. и доп., решение…

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ И ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти – собственост на община Ловеч и за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества - /приета с решение № 610/21.04.2022 г., публ. на 09.05.2022…

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч ( Приета с решение № 229/25.08.2016 г., в сила от 12.09.2016 г., публ. на 12.09.2016 г.; изм. с решение № 367/29.03.2017 г., в сила от 20.04.2017 г.,…

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч (Приета с решение № 565/30.01.2014 г., в сила…

Наредба за местните данъци в Община Ловеч

Наредба за местните данъци в Община Ловеч. Приета с решение № 13 от 24.01.2008 г. по протокол № 5/24.01.2008 г. на Общински съвет-Ловеч, публикувана на 7 февруари 2008 година, влиза в сила в 14 дневен срок от датата на публикуването; изм.,…

НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ.

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ловеч. /приета с решение № 358/29.04.2021 г., публ. на 17.05.2021 г., в сила от 17.05.2021 г./

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Ловеч в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала.

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Ловеч в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала. /приета с решение № 278/28.01.2021 г., публ. на 15.02.2021 г., в сила от 15.02.2021…

Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата на Ловешката община.

Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата на Ловешката община. Приета с решение № 83/24.04.2008 г., в сила от 01.06.2008 година; изм. и доп. с решение № 171/30.10.2008 г., в сила от 17.11.2008 година;…

Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч.

Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията…

Наредба за управление на общинските пътища.

Наредба за управление на общинските пътища. (Приета с решение № 213/18.12.2008 г.; изм. и доп. с решение № 474/27.07.2017 г., публ. на 14.08.2017 г., в сила от 14.08.2017 г.; изм. и доп. с решение № 16/19.12.2019 г., публ. на 06.01.2020 г., в сила от 06.01.2020 г.)