Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредби

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч /приета с решение № 5/20.11.2015 г.; публикувана във в-к "Ловеч прес", бр. 92/30.11.2015 г.; в сила от 01.12.2015 г. ; изм. и…

Наредба за местните данъци в Община Ловеч

Наредба за местните данъци в Община Ловеч. Приета с решение № 13 от 24.01.2008 г. по протокол № 5/24.01.2008 г. на Общински съвет-Ловеч, публикувана на 7 февруари 2008 година, влиза в сила в 14 дневен срок от датата на публикуването; изм.,…

НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ.

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ловеч. /приета с решение № 358/29.04.2021 г., публ. на 17.05.2021 г., в сила от 17.05.2021 г./

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Ловеч в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала.

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Ловеч в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала. /приета с решение № 278/28.01.2021 г., публ. на 15.02.2021 г., в сила от 15.02.2021…

Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата на Ловешката община.

Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата на Ловешката община. Приета с решение № 83/24.04.2008 г., в сила от 01.06.2008 година; изм. и доп. с решение № 171/30.10.2008 г., в сила от 17.11.2008 година;…

Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч.

Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията…

Наредба за управление на общинските пътища.

Наредба за управление на общинските пътища. (Приета с решение № 213/18.12.2008 г.; изм. и доп. с решение № 474/27.07.2017 г., публ. на 14.08.2017 г., в сила от 14.08.2017 г.; изм. и доп. с решение № 16/19.12.2019 г., публ. на 06.01.2020 г., в сила от 06.01.2020 г.)

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч. Приета с решение № 720/26.04.2018 г., публ.  на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г.; изм. и доп. с решение № 1095/26.09.2019 г., публ. на 14.10.2019 г., в сила…

Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Ловеч

Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Ловеч (приета с решение № 133 от 26.06.2012 г. на Общински съвет – Ловеч,публикувана на 16.07.2012 г., в сила от 27.07.2012 година; изм., решение № 481/26.09.2013 г., в сила…

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч / изм. и доп. с решение № 328/26.01.2017 г., публ. на 16.02.2017 г., в сила от 16.02.2017 г.; изм. и доп. с решеине № 570/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 692/29.03.2018 г., в сила…

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч. (Приета с решение № 767/30.06.2011 г., в сила от 24.07.2011 г.; изм., решение № 835/29.09.2011 г. , в сила от 13.10.2011 г.; изм. и доп. с решение № 688/26.06.2014…