Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредби

Наредба за управление на общинските пътища.

Наредба за управление на общинските пътища. (Приета с решение № 213/18.12.2008 г.; изм. и доп. с решение № 474/27.07.2017 г., публ. на 14.08.2017 г., в сила от 14.08.2017 г.; изм. и доп. с решение № 16/19.12.2019 г., публ. на 06.01.2020 г., в сила от 06.01.2020 г.)

Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч.

Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията…

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч /приета с решение № 5/20.11.2015 г.; публикувана във в-к "Ловеч прес", бр. 92/30.11.2015 г.; в сила от 01.12.2015 г. ; изм. и…

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч. Приета с решение № 720/26.04.2018 г., публ.  на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г.; изм. и доп. с решение № 1095/26.09.2019 г., публ. на 14.10.2019 г., в сила…

Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Ловеч

Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Ловеч (приета с решение № 133 от 26.06.2012 г. на Общински съвет – Ловеч,публикувана на 16.07.2012 г., в сила от 27.07.2012 година; изм., решение № 481/26.09.2013 г., в сила…

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч / изм. и доп. с решение № 328/26.01.2017 г., публ. на 16.02.2017 г., в сила от 16.02.2017 г.; изм. и доп. с решеине № 570/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 692/29.03.2018 г., в сила…

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч. (Приета с решение № 767/30.06.2011 г., в сила от 24.07.2011 г.; изм., решение № 835/29.09.2011 г. , в сила от 13.10.2011 г.; изм. и доп. с решение № 688/26.06.2014…

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества Приетa с решение № 149/13.03.1997г. Изм. и доп. с решение 446/30.07.1998г., 292/30.01.2001г., 321/27.02.2001г.,…

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч. Приетa с решение № 405/31.07.2001г. Изм. и доп. с решение № 656/30.03.2007 г.; изм., решение № 223/23.10.2012 г.,…

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч (приета с решение № 162/31.07.2012 г.; изм. и доп. с решение № 722/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г.)

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч ( Приета с решение № 229/25.08.2016 г., в сила от 12.09.2016 г., публ. на 12.09.2016 г.; изм. с решение № 367/29.03.2017 г., в сила от 20.04.2017 г.,…

Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч. Приета с решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 година.; изм. и доп. с…