Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Проекти за нормативни документи

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година /приет с решение № 13/03.12.2015 г.; изм. и доп. с решение № 571/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 719/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г./- (вносител: Д.Заверджиев - общински съветник, публ. на 23.08.2018 г.; срок за предложения 07.09.2018 г.)

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч / вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публ. на 25.07.2018 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, пуб. на 20.07.2018 г./

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година /приет с решение № 13/03.12.2015 г.; изм. и доп. с решение № 571/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 719/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г./- (вносител: Д.Заверджиев - общински съветник, публ. на 28.06.2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публ. на 06.06.2018 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч /вносител: К. Маринова - кмет на Община Ловеч, публ. на 27.04.2018 г./

Проект за изм. и доп. на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч /вносител:Временната комисия, избрана с решение № 659/15.02.2018 г., публ. на 26.03.2018 г./

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, публ. на 28.02.2018 г./

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ПОКАНА

 Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч, което ще се проведе на 3 април  2018 г. от 17,00 часа в  заседателната зала на  Община  Ловеч.

   На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 28.02.2018 г. и обявен на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч .

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 30.03.2018 г., 17,00 часа  в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес: [email protected],

С уважение,

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Съгласно Заповед № 325/27.02.2018 г.

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч

по строителство, архитектура,

градоустройство и екология

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч /вносител: К.Маринова - кмет на Община Ловеч, обновено на 28.02.2018 г./

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

На 23.02.2018 г. на интернет страницата на Община Ловеч е публикувана покана до заинтересованите лица за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч, насрочено за 27 март 2018 г. от 17,00 ч., със срок за приемане на предложения и становища по проекта до 26.02.2018 година

Поради допусната техническа грешка по отношение на срока за приемане на становища и предложения по проекта, с цел коректно провеждане на процедурата, оттеглям покана за обществено обсъждане изх. № 94 00-386/23.02.2018 година.

Настоящото съобщение да бъде публикувано на интернет страница на Община Ловеч и в ЦУИГ.

Уведомявам заинтересованите страни, че е изготвена  и публикувана нова покана за обществено обсъждане на Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

Същата е публикувана на 28.02.2018 година, заедно с проекта на наредба и мотиви, съгласно изискванията на ЗНА, на интернет страницата на Община Ловеч и в Център за услуги и информация на гражданите в административната сграда на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 1.

С уважение,

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Съгласно Заповед № 325/27.02.2018 г.

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч

по строителство, архитектура,

градоустройство и екология