Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Свиква се петдесет и седмото заседание на Общински съвет –Ловеч на 9 януари

Свиква се петдесет и седмото  заседание на Общински съвет –Ловеч на 9.01.2019 г. /сряда/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Председателят на Общинския съвет Петър Цолов се обосновава с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.64, ал.1, т.1,  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандата 2015-2019 г.

Проекто-дневният ред е от две точки.

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

2. Програма за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2019 г. По тях ще докладва Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.

Поканата към общинските съветници е придружена с пространни мотиви на председателя на ОбС Петър Цолов.

 

Мотиви за свикване на извънредното заседание:

 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги  на територията на Община Ловеч.

На 56-тото заседание от 28.12.2018г. е прието решение за изменение на чл. 32 от Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, съгласно което: „За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците не заплащат месечни такси“.

Същевременно не е прието предложението, депозирано от кмета на Община Ловеч, по повод протести на прокурор от Окръжна прокуратура Ловеч, за изменения на същата наредба, които са продиктувани от необходимостта за съобразяване  на подзаконовия нормативен акт – в лицето на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч с нормативни актове от по-висока степен, каквито са ЗМДТ и ЗПУО.

2. На петдесет и шестото заседание на Общински съвет – Ловеч от 28.12.2018 г. не е прието внесеното предложение относно: „Програма за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2019 година.“ Налице е необходимост от ново обсъждане на внесеното предложение и неговото приемане на извънредна сесия на общинския съвет, тъй като същото е от широка обществена значимост за местното население и приемането му е обусловено от съответни срокове. Програмата за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2019 год.,  следва да бъде приета своевременно, а именно не по-късно от м. декември на предходната година (2018г.), съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч. Това е в унисон с разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, съгласно която програмата следва да се приеме най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година. Предвид факта, че същата съдържа: прогноза за очакваните приходи от управление и разпореждане с общинско имущество за бюджетната 2019г.; отдаването на общински имоти под наем и аренда; разпореждането с имоти и вещи – частна общинска собственост; очакваните разходи по управление и разпореждане с общинско имущество за бюджетната 2019г. и др., е наложително Общински съвет – Ловеч да изпълни вмененото му задължение за гласуване на програмата. Също така, гражданите и юридическите лица следва да бъдат информирани за намеренията на Общината по отношение на компонентите, съдържащи се в нея, с оглед обществения интерес, който програмата обслужва.