Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Шестдесет и първото заседание на Общинския съвет в Ловеч се свиква на 28 март

Шестдесет и първото заседание на Общински съвет -Ловеч се свиква на  28.03.2019 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на 28.02.2019 г. председателят на ОбС Петър Цолов, позовавайки се на чл. 25, т. 1  от   Закона за  местното  самоуправление и местната администрация. Проекто-дневният ред включва:

1. Годишен доклад за изпълнение и наблюдение на ОПР 2014-2020 г.

2. Приемане на Тригодишна бюджетна прогноза.

3. Поемане от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед за проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2“.

4. Предложение за приемане на Програма за развитие на туризма в Община Ловеч за 2019 г.

5. Предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Ловеч".

6. Продажба на поземлен имот с идентификатор 20420.461.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Деветаки на собственика на законно построените в имота сгради.

7. Определяне на наемни цени на общинските пасища, мери и ливади при отдаването им под наем за стопанската 2019/2020 година.

8.Определяне броя и вида на общинските жилища в групи, по предназначение, съгласно чл.42, ал. 2 от Закона за общинската собственост.                                           

9. Утвърждаване извършените разходи през 2018 г. и план-сметка за стопанските разходи през 2019 год. на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, на основание § 17 от ПЗР на Правилника за прилагане на Закона.

10. Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето за 2018 година.

11. Програма за закрила на детето за 2019 година.

12. Освобождаване от месечни такси за ползване на детска ясла или детска градина родителите или настойниците, жители на Община Ловеч за периода 01.04.2019  до 31.12.2019 година.

13. Отчет за дейността и проблемите на с. Хлевене.

14. Отчет за дейността и проблемите на с. Чавдарци.

Заседанията на постоянните комисии са на 19 и 20 март (вторник и сряда). Председателският съвет е на 14 март (четвъртък) от 16,00 ч. Материали се приемат до обяд на 14 март.