Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 18 и 19 декември

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 18 и 19 декември 2018 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират три комисии, останалите седем са в сряда.

Първа от 13.30 часа на 18 декември се събира постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова. В заседателната зала съветниците ще разгледат пет точки, между които приемане на календарите за културните, за читалищните и спортните дейности за 2019 г., както и план за 2019 г. по изпълнение на Програмата за младежки дейности в Община Ловеч за 2014 – 2020.

Комисията по здравеопазване  с председател д-р Силвия Дулева ще разгледа от 14.30 часа четири точки. Сред тях са две молби за отпускане на две еднократни помощи за лечение.

Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти  с председател Петко Петков ще заседава на същия ден  от 15.00 ч. в заседателната зала и ще разгледа 18 точки. Сред тях е годишният отчет на Общинския съвет по наркотични вещества - здравеопазване. Има и точка за кандидатстване по проект „Красива България“, мярка М01„Подобряване на обществената среда в населените места“, както точка за продажба на пет броя моторни превозни средства  чрез търгове.

В сряда от 10,00 ч.  в заседателната зала се събира Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов. Ще се разглеждат 14  точки, сред тях е правно становище относно „Ловеч спорт 96“.

От 11,00 ч. в заседателната зала се събира Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с  председател  Димитър  Димитров, която ще разгледа 18 точки.

От 12.00 часа заседава постоянната комисия по обществен ред, сигурност и опасност на движението с председател Иван Иванов, заседават по три точки.

От 13.00 часа заседава постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев. Комисията ще разгледа осем точки, между които отчетите на кметовете на селата Радювене и Славяни.

Комисията по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов се събира също на 19 декември  2018 г. от 13.30 ч. в кабинета на общинския съветник. Ще разгледа седем точки, между които предложение за именуване на улица.

От 16.00 часа заседава постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов. Тя ще разгледа седем точки.

От 16.30 часа се свиква комисията на Венцислав Петрушев, която е по развитие на селските райони, земеделие и гори, която ще разгледа  шест точки.