Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 16 и 17 април

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 16 и 17 април 2019 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират три комисии, останалите седем се събират в сряда.

Първа от 14.30 часа се събира комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова, която има за разглеждане една точка – отчет на бюджета за 2018 г. Същата точка ще разгледа и постоянната комисия  по здравеопазване  с председател д-р Силвия Дулева, но това ще стане от 15.00 часа.

От 16.00 часа заседава комисията по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов. В нейния дневен ред има четири точки.

На 17 април от 10.00 часа в заседателната зала ще се съберат членовете на Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов.  Час по-късно в заседателната зала се събира Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с  председател Димитър Димитров.

От 12.00 часа заседава постоянната комисия по обществен ред, сигурност и опасност на движението с председател Иван Иванов, тя ще заседава по  седем точки.

От 13.00 часа ще работи постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев.  Половин час по-късно се събира постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов, в дневния ред има седем точки.

От 15.00 часа ще заседава постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти  с председател Петко Петков. Последни от 16.00 часа в заседателната зала се събират членовете на комисията на Венцислав Петрушев,  комисия по развитие на селските райони, земеделие и гори,  която ще разгледа 11 точки.

Ето по-важните теми в проекто-дневния ред на комисиите:

Одобряване на Годишен финансов отчет за 2018 г. на ЕКО -ЕАД.

Поемането от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на Кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса по административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч”.

Определяне на наемни цени на общинските пасища, мери и ливади при отдаването им под наем за стопанската 2019/2020 година.

Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за общинските жилища в Община Ловеч.

Приемане на отчет на План за развитие на социалните услуги в община Ловеч за 2018 г. и План за развитие на социалните услуги в община Ловеч за 2020 г.

Отчети на дейността на ръководствата на селата Соколово, Сливек, Хлевене и Умаревци.