Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
[email protected]

Общински съвет

Ловеч

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕМА: „ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ НА ГАРОВ ПОДЛЕЗ

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОКАНА

 ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 НА ТЕМА:  „ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ НА ГАРОВ ПОДЛЕЗ, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 43952.507.9646, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500, ПЛ. ГАРАТА, ДЪРЖАВНА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 29.11.2018 година се проведе 55-то заседание на Общински съвет – Ловеч. На вниманието на съвета беше поставен за разглеждане въпроса за предоставяне от Министерски съвет на Република България за управление от Община Ловеч на гаров подлез, находящ се в поземлен имот 43952.507.9646, област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, п.к. 5500, пл. ГАРАТА, държавна публична собственост.

В хода на обсъждането беше разгледано внесеното от общински съветник предложение, бяха изказани различни мнения и предложения от общински съветници, както и становището  кмета на общината.

За формиране на правилно решение, което да удовлетворява гражданите на град Ловеч по отношение безопасното преминаване, Общински съвет със свое решение № 873/29.11.2018 година прецени необходимостта от провеждане на обсъждане с обществеността по поставения проблем.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 102, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година  и поради значимия обществен интерес за местната общност

Ви каня на

Обществено обсъждане на тема: „Предоставяне от Министерски съвет на Република България за управление от Община Ловеч на гаров подлез, находящ се в поземлен имот 43952.507.9646, Област Ловеч, Община Ловеч, гр. Ловеч, п.к. 5500, пл. гарата, държавна публична собственост“.

Дата на провеждане на общественото обсъждане: 13 декември 2018 г.

Начален час: 17,00 часа

Място на провеждане: Заседателна зала на Община Ловеч, находяща се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

 Целта на обсъждането е гражданите на общината и заинтересованите страни да изразят своите мнения и да дадат предложения по темата, въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

Очакваме Вашите мнения, предложения и становища на електронна поща [email protected] или в деловодството на Общински съвет-Ловеч, находящо се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22,стая 221.

Примерен формуляр за мнения, предложения и становища може да изтеглите от ТУК.

 

Към настоящата покана предоставям на Вашето внимание:

  1. Предложение на общинския съветник Данчо Заверджиев за предоставяне от Министерски съвет на Република България за управление от Община Ловеч на гаров подлез, находящ се в поземлен имот 43952.507.9646, Област Ловеч, Община Ловеч, гр. Ловеч, п.к. 5500, пл. гарата, държавна публична собственост;
  2. Дебатите по т. 14 от дневния ред на проведеното заседание на Общински съвет-Ловеч;
  3. Решение № 873 от 29.11.2018 г. на Общински съвет Ловеч;
  4. Становище на кмета на Община Ловеч;
  5. Становище на постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч.

 

ПЕТЪР ЦОЛОВ

Председател на Общински съвет-Ловеч